Bankové spojenie – úhrada poistného

Investičné životné poistenie

Bankové spojenie pre platby poistného na investičné životné poistenie:

číslo účtu: 14 2324 2006 / 1111

alebo vo formáte: IBAN: SK44 1111 0000 0014 2324 2006  | SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX

Názov a sídlo banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Variabilný symbol:

  • pre bežne platené poistné: číslo návrhu na uzavretie poistnej zmluvy
  • pre mimoriadne poistné: 990 + číslo návrhu na uzavretie poistnej zmluvy

Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: rodné číslo
Účel platby: meno a priezvisko poistníka

V prípade platby zo zahraničia, prosím, uvádzajte variabilný symbol do správy pre príjemcu.

Úrazové poistenie

Bankové spojenie pre platby poistného na úrazové poistenie:

číslo účtu: 10 1666 6004 / 1111

alebo vo formáte: IBAN: SK18 1111 0000 0010 1666 6004  | SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX

Názov a sídlo banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Variabilný symbol:  číslo návrhu na uzavretie poistnej zmluvy
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: rodné číslo
Účel platby: meno a priezvisko poistníka

V prípade platby zo zahraničia, prosím, uvádzajte variabilný symbol do správy pre príjemcu.