Úrazové poistenie

Úrazové poistenie

Úrazy sa jednoducho stávajú – ochráňte sa pred ich možnými finančnými následkami.

Prehľad

Úrazové poistenie Aktívne žiť, preventívne sa postarať...

Užívate si život a ste aktívni vo svojom voľnom čase? Športujete, cestuje alebo ste často na cestách autom alebo riadite motorku, prípadne používate bicykel? Tak potom by Vám malo byť jedno jasné: Úrazy sa stávajú veľmi rýchlo a hlavne vtedy, keď na ne vôbec nemyslíme.

Žiaľ na niektoré úrazy nezabudneme tak rýchlo – môžu spôsobiť totiž aj nemalé finančné problémy.

Ochráňte seba a svojich blízkych pred možnými finančnými problémami v dôsledku úrazu s kvalitným poistením Úrazová ochrana „all inclusive".

Tu je niekoľko z jeho výhod:

 • Plnenie pri trvalej invalidite od 0,5 %
 • Vyššie plnenie vďaka progresii až do 650 % poistnej sumy
 • Denná dávka pri pobyte v nemocnici následkom úrazu (do 3 rokov)
 • Denná dávka počas všeobecnej hospitalizácie s bonusom Rooming-In pre poistené dieťa
 • Plnenie pri smrti následkom úrazu dvojnásobne zvýšené pri určitých situáciách
 • Poistenie zadefinovaných diagnóz
 • Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu – pre dospelých a pre deti
 • Kritické choroby vo variantoch Basis a Premium – pre dospelých a pre deti
 • Denné odškodné pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre dospelých
 • 5 % zľava – ak si súčasne uzatvoríte aj investičné životné poistenie OptimalInvest alebo OptimalInvest junior
 • 5 % zľava – za 3 a viac poistených osôb na jednej poistnej zmluve
 • Ochrana pre prípad nezamestnanosti – oslobodenie od platenia poistného v prípade ak poistník ako zamestnanec stratí zamestnanie
 • Žiaci a študenti majú možnosť pokračovať vo svojom poistení v cene detskej tarify až do dovŕšenia veku 26 rokov
 • Bezplatná ochrana novorodencov
 • Vrátenie časti poistného

Detaily

Úrazová ochrana „all inclusive“. Využite aj Vy výhody tohto poistenia:

 • Plnenie pri trvalej invalidite od 0,5 %

  Úrazové poistenie ,,all inclusive" poskytuje plnenie už od 0,5 % narušenia telesnej a duševnej spôsobilosti.

 • Vyššie plnenie vďaka progresii až do 650 % poistnej sumy

  Mimoriadne zvyšovanie plnenia už od 26 % invalidity.

 • Denná dávka pri pobyte v nemocnici následkom úrazu (do 3 rokov)

  Pri hospitalizácii v dôsledku úrazu sa vyplatí až po dobu 3 rokov dohodnutá denná dávka.

 • Denná dávka pri pobyte v nemocnici následkom úrazu v zahraničí

  V prípade úrazu v zahraničí sa dohodnutá denná dávka zdvojnásobí (v trvaní maximálne 6 mesiacov) za každý deň hospitalizácie.

 • Všeobecná hospitalizácia

  V prípade hospitalizácie v súvislosti s chorobou alebo úrazom, poskytujeme dohodnutú dennú dávku odo dňa prijatia do nemocnice až do dňa prepustenia po dobu maximálne 1 roka. Pre poistené dieťa aj s bonusom Rooming-in.

 • Plnenie pri smrti následkom úrazu

  Ak následky úrazu spôsobia poistenej osobe v priebehu jedného roka smrť, vyplatí sa dojednaná suma pre prípad smrti. Pri určitých udalostiach sa vypláca dvojnásobné plnenie v prípade smrti následkom úrazu.

 • Poistenie zadefinovaných diagnóz

  V prípade poranení, presne zadefinovaných v poistných podmienkach – zlomeniny kostí, popáleniny, pretrhnutie väzov alebo šliach – sa vypláca stanovené poistné plnenie.

 • Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu – pre dospelých a pre deti.

  Ak úraz spôsobí ujmu, vyplatí sa počas priemernej doby liečenia denná dávka. Plnenie sa uskutoční po uplynutí karenčnej doby a to spätne od prvého dňa ošetrenia.

 • Kritické choroby – pre dospelých a pre deti

  Pri diagnóze určitých chorôb (napr. infarkt, rakovina, mŕtvica) alebo po určitých medicínskych zákrokoch (napr. operácia aorty) je poistné plnenie splatné v dojednanej výške. Tento typ poistenia ponúkame v dvoch rozličných variantoch: „Basis“ (12 chorôb) a „Premium“ (18 chorôb).

 • Denné odškodné pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre dospelých

  Plníme dojednanú dennú dávku v prípade, ak bola poistená osoba uznaná práceneschopnou následkom ochorenia alebo úrazu diagnostikovaného a potvrdeného lekárom. Plnenie sa priznáva po uplynutí karenčnej doby so spätnou účinnosťou od prvého dňa pracovnej neschopnosti.

 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade nezamestnanosti

  Úrazové poistenie ponúka bezplatne pre zamestnancov oslobodenie od platenia poistného v prípade nezamestnanosti. Oslobodenie od platenia poistného sa poskytuje maximálne po dobu 12 mesiacov pre poistníkov, ktorí mali v okamihu začiatku úrazového poistenia minimálne 18 a maximálne 55 rokov.

 • Zvýšenie poistných súm do 10 % bez zdravotného ocenenia

  Poistník môže raz ročne písomne požiadať v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy o zvýšenie poistných súm u jednotlivých poistených rizík a to bez skúmania zdravotného stavu. O takéto zvýšenie poistných súm je možné požiadať individuálne pre každé poistené riziko až do výšky 10 % na
  dovtedy dojednané pôvodné poistné sumy.

 • Vrátenie časti poistného

  Za Vašu vernosť a bezškodový priebeh poistenia Vám počas trvania zmluvy pravidelne vrátime časť zaplateného poistného.

 • Bezplatná ochrana novorodencov

  Po narodení dieťaťa poistníka alebo poistenej osoby po uzatvorení zmluvy vzniká poistná ochrana pre prípad trvalej invalidity poskytovaná počas prvého roku života dieťaťa bezplatne.

 • Bonus pre študentov

  Žiaci a študenti majú možnosť pokračovať vo svojom poistení v cene detskej tarify až do dovŕšenia veku 26 rokov.

Progresia

A čo znamená progresia?

Progresia ... Čo to vlastne znamená a najmä: Čo mám z toho ja?

Je to veľmi jednoduché! Príklad: pri športovom úraze si zlomíte ruku. Aj po niekoľkých operáciách ostane ruka nehybná.

Podľa tabuľky invalidity by sa určila 50 %-ná invalidita v prípade, ak sa jedná o dominantnú ruku. Bez progresie by ste pri dohodnutej poistnej sume vo výške 100.000,– EUR dostali 50.000,– EUR. S 650 %- nou progresiou by to však bolo 150.000,- EUR.

Príklady plnení s 650 %-nou progresiou pri uvedenom rozsahu invalidity
10%   10.000 EUR
20%   20.000 EUR
30%   50.000 EUR
50% 150.000 EUR
70% 290.000 EUR
100% 650.000 EUR

 

Sme tu pre Vás!

Obráťte sa na nás v naliehavých alebo nezodpovedaných otázkach na adrese: