Prehlásenie o ochrane údajov

Ochrana údajov

Pre spoločnosti Basler Sachversicherungs-AG, Basler Lebensversicherungs-AG, Basler Leben AG Direktion für Deutschland a Basler Versicherung AG Direktion für Deutschland, ďalej spoločne nazývané Poisťovne Basler, je ochrana Vašej súkromnej sféry pri spracovaní osobných údajov veľmi dôležitá. Poisťovne Basler sa preto pri spracovaní Vašich osobných údajov riadia nasledovnými zásadami:

Diskrétnosť a bezpečnosť

Poisťovne Basler Vám zaručujú diskrétne a bezpečné zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi (napr. internetová protokolovaná adresa Vášho počítača, údaje týkajúce sa Vašej osoby alebo za účelom Vášho poistenia) tým, že dodržiavajú nemecký Spolkový zákon na ochranu údajov (BDSG), oblastno-špecifické predpisy pre ochranu údajov na internete (napr. televízno-mediálny zákon), ako aj uznávané bezpečnostné štandardy a vyžívajú aktuálne technológie. Naše pracovníčky a pracovníci sú dôkladne oboznámení s témou ochrany údajov a zaväzujú sa dodržiavať dátové tajomstvo v zmysle § 5 BDSG, ako aj mimoriadnu povinnosť mlčanlivosti. Dodatočne dodržiavanie zásad na zabezpečenie ochrany osobných údajov kontroluje pracovník poverený kontrolou ochrany údajov a internou revíziou.

Účelová viazanosť využitia Vašich údajov
Vaše osobné údaje sa použijú výlučne na účely, na ktoré nám Vaše údaje poskytnete. Okrem toho chceme Vaše údaje využiť, aby sme Vás príležitostne informovali o nových produktoch alebo službách alebo iných pre Vás zaujímavých plneniach Poisťovní Basler a ich kooperačných partnerov. Samozrejme, že takéto využitie Vašich údajov môžete kedykoľvek neformálne zrušiť.

Uisťujeme Vás, že Vaše údaje neposkytneme tretím osobám, ibaže by sme boli k tomu zaviazaní zo zákona alebo keby ste nám k tomu vopred poskytli Váš súhlas.

Otvorenosť pri zisťovaná a spracovaní dát
Keď navštívite naše internetové stránky, naše internetové servery štandardne uložia Vašu internetovú protokolovanú adresu (IP - adresu), internetovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, ako aj dátum a trvanie Vašej návštevy.

Na tejto internetovej stránke sa pomocou technológií firmy etracker GmbH www.etracker.com zbierajú a zaznamenávajú údaje za účelom marketingu a optimalizácie. Z týchto údajov je možné vytvoriť pod pseudonymom užívateľské profily. Na to môžu byť použité cookies. U cookies ide o malé textové súbory, ktoré sa lokálne zaznamenávajú v pracovnej pamäti internetového prehliadača návštevníka stránok. Cookies umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Údaje získané technológiami etracker sa bez osobitne poskytnutého súhlasu nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto internetovej stránky a nespájajú sa s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Vaša IP - adresa sa ukladá v skrátenej forme. Získavanie a zaznamenávanie údajov je možné kedykoľvek s účinnosťou pre budúcnosť odmietnuť.

Vaše práva
Rešpektujeme Vaše práva vyplývajúce z ochrany údajov, a to najmä Vaše právo na informovanosť ohľadne údajov, ktoré máme o Vás uložené. Pokiaľ by sa Vaše osobné údaje uložili pri využívaní našich internetových služieb, radi Vám poskytneme informáciu o tom, o aké údaje sa pritom konkrétne jedná.

V zmysle telekomunikačno-mediálneho zákona máte okrem toho aj právo na to, aby ste kedykoľvek nahliadli do Vašich užívateľských údajov.

Okrem toho môžete požadovať opravu Vašich údajov, keby boli tieto nesprávne alebo neúplné. Môžete taktiež predniesť nárok na výmaz či zablokovanie Vašich údajov, pokiaľ by sa tieto počas získavania, spracovávania alebo využitia ukázali ako neprípustné alebo už nepotrebné.

Tel.: +421 (0)2 572 060 95
Fax: +421 (0)2 572 060 99

E-mail: service@baslerpoistovna.sk

Riziko pri prenose dát cez internet
Prosím zohľadnite, že internet je celosvetovo otvorenou sieťou. Pokiaľ poskytujete Vaše osobné údaje cez internet, robíte tak vždy na vlastné riziko. Vaše osobné údaje, ktoré nám sprostredkujete cez naše internetové stránky, zakódujeme, resp. ochránime v zmysle aktuálneho stavu techniky (aktuálne: s pomocou Secure Socket Layer (SSL) s 128 Bit).

Napriek rozsiahlym a organizačným bezpečnostným opatreniam môže dôjsť k strate či zachyteniu/alebo manipulácii údajov neoprávnenými osobami. Poisťovne Basler prijímajú vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sa tomuto dokázalo v rámci internetových stránok Poisťovní Basler predísť. Váš počítač sa okrem toho nachádza mimo kontrolovateľného bezpečnostného priestoru Poisťovní Basler. Je preto vo Vašom záujme ako užívateľa informovať sa o potrebných bezpečnostných opatreniach a v tomto zmysle aplikovať príslušné vhodné opatrenia.

Zamedzenie prístupu
Poisťovne Basler si výslovne vyhradzujú právo na to, aby pri zistení bezpečnostných rizík prerušili, resp. v závažných prípadoch zablokovali prístup k internetovým stránkam až do ich odstránenia. Každé ručenie Poistení Basler pre všetky vzniknuté škody alebo následné škody v dôsledku prerušenia alebo zablokovania sú vylúčené.

Kontakt
V prípade ďalších otázok sa prosím obráťte na nášho splnomocnenca pre ochranu dát, ktorý je Vám k dispozícii v prípade žiadostí o informácie, podnety a sťažnosti.

Adresa
Poisťovne Basler
splnomocnenec pre ochranu dát
pan Andreas Koenigstedt
Basler Straße 4
61352 Bad Homburg
Tel.: +49 6172 13 36 08
Fax: +49 6172 13 18 36 08

Oblasť použitia pokynov pre ochranu údajov
Pokyny pre ochranu údajov sa vzťahujú na nasledovné internetové stránky

Poisťovní Basler. Naše internetové stránky obsahujú odkazy na internetové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa nevzťahujú pokyny pre ochranu dát.