Prehlásenie o ochrane údajov

Ochrana údajov

Spracovanie Vašich osobných údajov je dôležitým predpokladom pre poskytnutie optimálnej poistnej ochrany poisťovňami skupiny Basler (Basler Sachversicherungs-AG, Basler Lebensversicherungs-AG). Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní Vašich osobných údajov je pritom pre Basler Versicherungen veľmi dôležitá. Basler Versicherungen preto dodržujú pri spracovaní Vašich osobných údajov nasledujúce zásady:

Zodpovedný za spracovanie údajov

BASLER Lebensversicherungs-AG,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

BASLER Sachversicherungs-AG,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Nám. SNP 15, 811 03 Bratislava
Telefón +421 (0) 800 101 616
E-mail service@baslerpoistovna.sk
www.baslerpoistovna.sk

Dôvernosť a bezpečnosť
Basler Versicherungen Vám zaručujú dôverné abezpečné zaobchádzanie sVašimi osobnými údajmi (napr. adresa internetového protokolu Vášho počítača, údaje oVašej osobe alebo oVašej poistnej potrebe) dodržiavaním všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie“) adodržiavaním špecifických predpisov pre ochranu údajov na internete (napr. zákon o elektronickom obchode) a uznávaných bezpečnostných noriem apoužívaním moderných technológií. Naši zamestnanci azamestnankyne sú dôkladne poučení oochrane údajov asú povinní zachovávať dátové tajomstvo podľa nariadenia adodržiavať osobitné povinnosti mlčanlivosti. Okrem toho dodržiavanie ustanovení zákonov oochrane údajov sleduje poverenec pre ochranu údajov avnútorný audit.

Účelová viazanosť použitia Vašich údajov
Vaše osobné údaje používame iba na účely, na ktoré nám svoje údaje poskytnete, alebo na ktoré sme zo zákona oprávnení. Radi by sme Vaše dáta použili na to, aby sme Vás príležitostne informovali o nových produktoch alebo službách alebo o iných, pre Vás zaujímavých službách poisťovní Basler Versicherungen aich spolupracujúcich partnerov. Samozrejme, takýto spôsob používania Vašich údajov môžete kedykoľvek neformálne odmietnuť. S
týmto sa, prosím, obráťte na vyššie uvedenú adresu.

Uisťujeme Vás, že Vaše údaje poskytneme tretím stranám výhradne vrámci našich zákonných povinností alebo práv alebo na základe Vášho súhlasu.

Otvorenosť, pokiaľ ide o zhromažďovanie aspracovanie údajov
Keď navštívite naše webové stránky, ukladajú naše webové servery štandardne adresu Vášho internetového protokolu (IP adresu), webovú stránku, zktorej ste nás navštívili, webové stránky, ktoré unás navštevujete adátum atrvanie návštevy. Zaznamenané dáta slúžia výhradne na účely zabezpečenia údajov aštatistické vyhodnotenie anebudú použité ani pre vyhotovenie individuálnych používateľských profilov, ani poskytnuté tretím stranám, okrem prípadov zákonnej povinnosti ich odovzdania.

Google Analytics
„Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači aktoré umožňujú analýzu Vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie oVašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke však Google Vašu IP adresu v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenáša na server Google v USA plná IP adresa atam sa skráti. Zpoverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavenie prehľadov oaktivitách webových stránok ana poskytovanie ďalších služieb spojených spoužívaním webovej stránky ainternetu prevádzkovateľovi webovej stránky. Vrámci Google Analytics Vaším prehliadačom poskytovaná IP adresa nebude zlúčená siným údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že vtakom prípade nebudete môcť vplnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zberu dát vygenerovaných súborom cookie asúvisiacich sVaším používaním webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) aspracovaniu týchto dát spoločnosťou Google zabrániť tým, že si stiahnete a nainštalujete Browser-Plugin. Upozorňujeme Vás na to, že na tejto webovej stránke bol Google Analytics rozšírený o kód „gat._anonymizeIp();“, aby zaručil anonymizovaný zber IP adries (tzv. IP-Masking).“

Použitie Google Remarketing 
Táto webová stránka používa funkciu Remarketing spoločnosti Google Inc. („Google“). Táto funkcia slúži na to, aby návštevníkom webovej stránky vrámci siete Google prezentovala reklamy zodpovedajúce ich záujmom. Prehliadač návštevníka webovej stránky ukladá tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači aumožňujú návštevníka opäť rozpoznať, keď vyvolá webové stránky, ktoré patria do reklamnej siete Google. Na týchto stránkach sa môžu návštevníkovi prezentovať reklamy týkajúce sa obsahov, ktoré návštevník predtým vyvolal na webových stránkach, ktoré používajú funkciu remarketingu od spoločnosti Google. Podľa vlastných údajov Google pri tomto procese nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Pokiaľ by ste si funkciu remarketingu od spoločnosti Google napriek tomu neželali, môžete ju zásadne deaktivovať tým, že vykonáte zodpovedajúce nastavenia na http://www.google.com/settings/ads. Prípadne môžete deaktivovať použitie cookies pre inzerciu založenú na záujmoch postupom podľa pokynov na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Ďalšie informácie o Google Remarketing avyhlásenie spoločnosti Google oochrane osobných údajov nájdete na adrese http://www.google.com/privacy/ads/.

Google Adwords Conversion Tracking
V službe Google Conversion Tracking ukladá Google Adwords vo vašom počítači súbor Cookie, ak ste na naše webové stránky boli presmerovaní prostredníctvom reklamy Google. Tieto súbory Cookie strácajú platnosť po uplynutí 30 dní a nie sú používané k osobnej identifikaci.Pokud návštevou niektoré stránky našich webových stránok a ak v tom čase ešte platnosť súboru Cookie neuplynula, Google a my môžeme spoznať, že ste klikli na reklamu a boli presmerovaní na túto stránku. Každý zákazník AdWords, vrátane nás, dostane iný súbor cookie. Súbory cookie nemožno sledovať prostredníctvom webov zákazníkov služby Adwords. Informácie zhromaždené pomocou súboru cookie pre konverziu sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre zákazníkov AdWords. Zákazníci služby Adwords dostanú informáciu o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu, a boli presmerovaní na stránku tagy sledovania konverzií. Nezískavame však žiadne informácie, ktoré by osobne identifikovali užívateľa. Ak sa nechcete zúčastniť procesu monitorovania, môžete odmietnuť požadované nastavenie súboru cookie - napríklad vypnutím kategórie cookie "Nastavenia súborov cookie" v nastavení prehliadača. Právnym základom pre používanie služby Adwords je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. GDPR. Pri Google remarketingu sú cookies používané z marketingových dôvodov na účely zberu anonymizovaných informácií o vašich zvyklostiach pri surfovaní na internete a používané na prispôsobenie reklamných ponúk Vašim záujmom. V žiadnom prípade nebudú tieto technológie zhromažďovať ani uchovávať osobné údaje, ktoré umožnia identifikáciu vašej totožnosti. Ďalej bude tiež používaný súbor cookie DoubleClick by Google (Pixel TAG), ktorý umožňuje vykonávanie remarketingu pre produkty ako AdWords v Google Display-Netzwerk. Súbory cookie ukladajú informácie, ako je doba vašej návštevy, informácie o tom, či sa jedná o vašu prvú návštevu a informácie o webových stránkach, z ktorej vás na túto stránku presmerovali. Tieto cookies môžete tiež individuálne blokovať v nastavení vášho prehliadača.

Pravidlá správania pri zaobchádzaní s osobnými údajmi
Osobné údaje potrebujeme okrem iného na posúdenie poisťovaného rizika pred uzavretím poistnej zmluvy ana spracovanie zmluvného vzťahu, najmä vprípade plnenia. Zhromažďovanie, spracovanie apoužívanie týchto údajov je zásadne upravené zákonom.

Aby pre Vás bolo spracovanie údajov ešte prehľadnejšie, vedieme na Slovensku napríklad zoznamy spoločností Basler Versicherungen, ktoré sa zúčastňujú na centralizovanom spracovaní dát, ako aj zoznamy dodávateľov a poskytovateľov služieb, s ktorými nemáme len prechodné obchodné vzťahy:

Tento zoznam Vám na želanie radi zašleme. Obráťte sa, prosím na Basler Versicherungen, Nám. SNP 15, 811 03 Bratislava alebo na zákaznícky servis Basler na tel. č. +421 (0) 800 101 616 alebo nám pošlite e-mail na service@baslerpoistovna.sk

Zvláštnosti vživotnom aúrazovom poistení a vpoistení povinného ručenia
Popri vyššie vysvetlených pravidlách správania boli aktuálnej právnej situácii prispôsobené v odvetví poisťovníctva pre životné aúrazové poistenie doteraz používané vyhlásenia osúhlase amlčanlivosti. Tieto vyhlásenia sa týkajú spracovania informácií oVašom zdravotnom stave aostatných zo zákona chránených dát, ktoré od Vás dostávame v priebehu zmluvného vzťahu a ktoré sa uplatňujú v nasledujúcich prípadoch:

  • na posúdenie poistného rizika pred uzatvorením poistnej zmluvy,
  • na realizáciu zmluvného vzťahu avprípade plnenia.

Určité (čiastkové) úlohy, ako napr. spracovanie prípadov plnenia, pri ktorých môže dôjsť kzhromažďovaniu, spracovaniu apoužitiu údajov o Vašom zdravotnom stave, nevykonávame kompletne sami, ale prenášame ich vybavenie na iný orgán. Pritom môže dôjsť k prenosu údajov o zdravotnom stave a/alebo iných zo zákona chránených údajov (napr. skutočnosť, že máte vnašej spoločnosti životné, úrazové poistenie). Poskytovatelia služieb, ktorých využívame, sú zmluvne povinní dodržiavať ochranu údajov abezpečnosť údajov.

Čo to pre Vás znamená? Pre existujúce zmluvy sa zatiaľ nič nemení. Nemusíte robiť nič! Pokiaľ by bol pri spracovaní údajov oVašom zdravotnom stave alebo ostatných údajov chránených podľa § 374 Trestného zákonníka vbudúcnosti potrebný Váš súhlas alebo zbavenie povinnosti mlčanlivosti na základe nových pravidiel, požiadame Vás vkonkrétnom prípade oVáš súhlas abudeme Vás osobitne kontaktovať.

Na želanie Vám zoznamy radi zašleme. Obráťte sa preto, prosím, na Basler Versicherungen, Nám. SNP 15, 811 03 Bratislava alebo na zákaznícky servis Basler na tel. č. +421 (0) 800 101 616 alebo nám pošlite e-mail na service@baslerpoistovna.sk

Vaše práva
Na vyššie uvedenej adrese môžete požadovať informácie odátach, ktoré sa ukladajú oVašej osobe. Okrem toho môžete pri určitých podmienkach požadovať opravu alebo vymazanie Vašich údajov. Ďalej môžete mať právo na obmedzenie spracovania Vašich údajov, ako aj právo na vydanie Vami poskytnutých údajov vštruktúrovanom, bežnom astrojom čitateľnom formáte. Všetky Vaše práva budeme dodržiavať v súlade s požiadavkami všetkých platných zákonov.

Máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na nižšie uvedeného poverenca pre ochranu údajov alebo na úrad dohľadu pre ochranu údajov. Podľa zákona o mediálnych službách máte navyše právo kedykoľvek nahliadnuť do údajov o využití.

Právo na podanie námietky

Máte právo vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov na účely profilovania, štatistického spracovania alebo priamej reklamy.

Ak spracovávame Vaše údaje, aby sme chránili oprávnené záujmy, môžete voči tomuto spracovaniu vo všeobecnosti namietať, keď zVašej konkrétnej situácie vyplývajú dôvody hovoriace proti spracovaniu údajov.


Riziko pri prenose údajov cez internet
Uvedomte si, že internet je celosvetovo otvorená sieť. Keď odošlete osobné údaje cez internet, robíte to vždy na vlastné riziko. Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom našich webových stránok sú vždy kódované, príp. chránené podľa aktuálneho stavu techniky (aktuálne: pomocou Secure Socket Layer (SSL) so 128 bitmi). Napriek rozsiahlym technickým aorganizačným bezpečnostným opatreniam môže dôjsť kstrate údajov, ich zachyteniu a/alebo manipulácii neoprávnenými osobami. Basler Versicherungen prijímajú vhodné technické aorganizačné bezpečnostné opatrenia, aby tomuto zabránili vrámci internetových stránok spoločnosti Basler Versicherungen. Váš počítač sa však nachádza mimo bezpečnostnej oblasti, ktorú môže spoločnosť Basler Versicherungen kontrolovať. Ako používateľ ste povinný informovať sa opotrebných bezpečnostných opatreniach aprijímať vtomto ohľade vhodné opatrenia.

Šifrovanie e-mailov
Basler Versicherungen Vám zašlú požadované informácie e-mailom, pokiaľ ste uviedli svoju e-mailovú adresu pre spracovanie svojich záležitostí aotázok. Pri zasielaní dôverných informácií aosobných údajov sa toto deje všifrovanej forme. Vprípade jednoduchých obsahov sa toto deje nešifrovane. E-mailová adresa sa ukladá výhradne na účely korešpondencie sVami aneposkytuje sa tretím stranám.

Ak použijete kontaktný formulár zákazníka spoločnosti Basler Versicherungen, budú nám Vaše údaje zaslané všifrovanej forme aspracované.

Zamedzenie prístupu
Spoločnosť Basler Versicherungen si výslovne vyhradzuje právo pri zistení bezpečnostných rizík prerušiť prístup k webovým stránkam až do ich odstránenia, príp. ho vzávažných prípadoch zablokovať. Akékoľvek ručenie spoločnosti Basler Versicherungen za všetky škody vzniknuté vdôsledku prerušenia alebo zablokovania alebo za následné škody je vylúčené.

Kontakt
V prípade ďalších otázok sa, prosím, obráťte na nášho poverenca pre ochranu údajov, ktorý je Vám kdispozícii aj vprípade žiadostí oinformácie, podnetov alebo sťažností.

Adresa
Basler Versicherungen
Poverenec pre ochranu údajov

BASLER Lebensversicherungs-AG,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

BASLER Sachversicherungs-AG,
pobočka poisťovne z iného členského štátu

Nám. SNP 15, 811 03 Bratislava
Telefón +421 (0) 800 101 616
E-mail service@baslerpoistovna.sk


Oblasť použitia zásad ochrany údajov
Tieto zásady ochrany údajov platia pre webové stránky

poisťovne Basler Versicherungen. Naše webové stránky obsahujú linky na webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa zásady ochrany údajov nevzťahujú.