Právne upozornenia

Preambula

Internetová stránka www.basler.de je internetovým prístupom spoločností Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft, Basler Lebensversicherungs-AG, Basler Leben AG Direktion für Deutschland, Basler Versicherung AG Direktion für Deutschland, Basler Financial Services GmbH a Deutscher Ring Bausparkasse AG, ktoré patria do skupiny Schweizer Baloise Group. Internetovú stránku prevádzkuje spoločnosť Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft (ďalej: spoločnosť Basler) a tvorí ju spoločne s rôznymi partnermi.

Osoby, ktoré navštívia túto internetovú stránku a vyhľadávajú informácie, vyslovujú súhlas s nasledovnými ustanoveniami.

Rozsah platnosti

Rozsah platnosti služieb prezentovaných na tejto internetovej stránke sa môže líšiť. Všímajte si prosím príslušné pokyny na jednotlivých internetových stránkach. Pokiaľ nie je uvedené inak,

  • platia všetky informácie a funkcie pre vyhotovovanie ponúk spoločností Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft, Basler Versicherung AG Direktion für Deutschland, Basler Leben AG Direktion für Deutschland a Deutscher Ring Bausparkasse AG iba pre osoby a firmy s občianskoprávnym bydliskom/sídlom v Nemecku.
     
  • produkty a informácie Baloise Bank SoBa a Baloise Fund Invest, z oblasti podnikania spoločnosti Basler Versicherung AG, Basel, prezentované na tejto stránke, sa nezameriavajú na osoby s bydliskom v USA. Osoby s bydliskom v inom štáte si musia všímať obmedzenie predaja u zodpovedajúcich produktov a služieb.

Táto internetová stránka sa nezameriava na osoby, ktorým platnými právnymi prístupmi nie je povolený prístup.

Používanie internetovej stránky

Spoločnosť Basler prijíma pri tvorbe a prevádzkovaní svojich internetových stránok potrebné technické a organizačné preventívne opatrenia, aby zabezpečila jej prevádzku. Napriek tomu nie je možné vylúčiť chyby, ako napr. stratu alebo falšovanie dát, napadnutie vírusmi, prerušenia prevádzky atď. Prístup na internetové stránky je na vlastné riziko. Najmä spoločnosť Basler nepreberá záruky za fungovanie, resp. chybné fungovanie internetovej stránky. Nemôže tiež zaručiť, že internetová stránka, resp. príslušný server nebude postihnutý vírusmi alebo škodlivými komponentmi.

Ručenie

Akékoľvek ručenie spoločnosti Basler za škody alebo následné škody, ktoré vyplynú z prístupu na jej internetové stránky, resp. na jednotlivé časti jej internetových stránok alebo z ich používania (príp. z toho, že prístup na stránku alebo jej používanie nie sú možné) alebo z prepojenia (= linking) s inými internetovými stránkami, je vylúčené.

Spoločnosť Basler si vyhradzuje právo, kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať prístup.

Spoľahlivosť publikovaných informácií

Spoločnosť Basler dbá o to, aby boli informácie v čase zverejnenia na internetových stránkach korektné a aktuálne. Napriek tomu nemôžu ani spoločnosť Basler, ani jej zmluvní partneri poskytnúť explicitný ani implicitný prísľub či záruku (ani voči tretím osobám), pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť informácií.

Ani spoločnosť Basler, ani jej zmluvní partneri neručia za straty, ktoré môžu vzniknúť prijatím investičných rozhodnutí na základe chybných, nedostatočných alebo chýbajúcich informácií.

Skôr než sa rozhodnete pre niektorý produkt alebo službu, prečítajte si zmluvné podmienky a základné právne informácie (napr. predajné prospekty a ročné a polročné správy atď.) alebo si dajte poradiť od našich exkluzívnych poradcov, resp. od iného kvalifikovaného odborníka.

Právo na zmeny

Spoločnosť Basler si výslovne vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť informácie na svojich internetových stránkach.

Prepojené internetové stránky

Na internetových stránkach spoločnosti Basler sa nachádzajú linky na ďalšie internetové stránky. Spoločnosť Basler tieto internetové stránky nepreveruje a neručí za ich obsah, produkty, služby a ostatné ponuky, ktoré ponúkajú, ani za dodržiavanie ustanovení na ochranu osobných údajov. Link aktivujete vždy na vlastné riziko.

Copyright

Všetky súčasti internetových stránok spoločnosti Basler sú chránené autorským právom a patria – pokiaľ nie je explicitne uvedené – výlučne spoločnosti Basler. Akékoľvek vyvolávanie, kopírovanie, spracovanie a ukladanie obsahu internetových stránkach, do pamäte, celého alebo jeho častí, je povolené výlučne na osobnú potrebu. Ak sú tieto súčasti celé, alebo ich časť v akejkoľvek forme – elektronickej alebo písomnej – reprodukované, je potrebné výslovne uviesť spoločnosť Basler. Informácie o autorských právach, ochranné známky a iné zákonom chránené označenia sa nesmú meniť alebo odstraňovať. Reprodukcia celého obsahu alebo jeho časti alebo použitie na verejné alebo komerčné účely je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Basler zakázané. Vyhradené sú autorské práva tretích osôb.

Predstavované produkty a služby

Produkty a služby predstavované na internetových stránkach spoločnosti Basler podliehajú schváleniu spoločnosti Basler. Pokiaľ nie výslovne určené inak, vyhradzuje si spoločnosť Basler právo, odmietnuť návrh bez udania dôvodu.

Rozhodné právo a sídlo súdu

Všetky právne vzťahy, ktoré vyplývajú z prístupu na internetové stránky spoločnosti Basler, podliehajú nemeckému právu. Výlučným sídlom súdu je Bad Homburg v.d.H.