Impresum

Basler Lebensversicherungs-AG,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie SNP 15
811 03 Bratislava

Tel.: +421 (0)2 572 060 95
Fax: +421 (0)2 572 060 99

E-mail: service@baslerpoistovna.sk
Bezplatné telefónne číslo pre klientov: 0800 -100 555
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Po, vložka c.1296/B
Sídlo: Ludwig-Erhard-Str. 22, Hamburg, Spolková republika Nemecko

IČO: 35951770
DIČ: 2022049733

Vedúci organizačnej zložky podniku: Sascha Bassir
Riaditeľ pobočky: JUDr. Michaela Holubová

Zriaďovateľ:
Basler Lebensversicherungs-AG, so sídlom Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg Spolková republika Nemecko,spoločnosť zapísaná na registračnom súde Amtsgericht Hamburg, číslo zápisu: HRB 4659

Bankové spojenie pre platby poistného na investičné životné poistenie:

číslo účtu: 14 2324 2006 / 1111

alebo vo formáte: IBAN: SK44 1111 0000 0014 2324 2006  | SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX

Názov a sídlo banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Variabilný symbol:

  • pre bežne platené poistné: číslo návrhu na uzavretie poistnej zmluvy
  • pre mimoriadne poistné: 990 + číslo návrhu na uzavretie poistnej zmluvy

Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: rodné číslo
Účel platby: meno a priezvisko poistníka

V prípade platby zo zahraničia, prosím, uvádzajte variabilný symbol do správy pre príjemcu.

Basler Sachversicherungs-AG,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie SNP 15
811 03 Bratislava

Tel.: +421 (0)2 572 060 95
Fax: +421 (0)2 572 060 99

E-mail: service@baslerpoistovna.sk
Bezplatné telefónne číslo pre klientov: 0800 - 101 616

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Po, vložka c.1543/B
Sídlo: Ludwig-Erhard-Str. 22, Hamburg, Spolková republika Nemecko

IČO: 36 855 731
DIČ: 2022519609

Vedúci organizačnej zložky podniku: Sascha Bassir
Riaditeľ pobočky: JUDr. Michaela Holubová

Zriaďovateľ:
Basler Sachversicherungs-AG, so sídlom Basler Straße 4, 613 52 Bad Homburg v.d. Höhe, Spolková republika Nemecko, spoločnosť zapísaná na registračnom súde Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe, číslo zápisu: HRB 9357

Bankové spojenie pre platby poistného na úrazové poistenie:

číslo účtu: 10 1666 6004 / 1111

alebo vo formáte: IBAN: SK18 1111 0000 0010 1666 6004  | SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX

Názov a sídlo banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Variabilný symbol:  číslo návrhu na uzavretie poistnej zmluvy
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol: rodné číslo
Účel platby: meno a priezvisko poistníka

V prípade platby zo zahraničia, prosím, uvádzajte variabilný symbol do správy pre príjemcu.

Orgán dohľadu nad poisťovníctvom:

Národná banka Slovenska
odbor dohľadu nad poisťovníctvom
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Deutschland

Dôležitý oznam:
Okresný súd Hamburg rozsudkom zo dňa 12.05.1998 rozhodol, že uvedením inej webovej stránky cez link, sa nesie aj zodpovednosť za ich obsah. V tejto súvislosti uvádzame, že nemáme žiaden vplyv na vytváranie a obsah cez link uvedených webových stránok. Z tohto dôvodu nemôžme za tieto stránky niesť zodpovednosť.