Zoznamy poskytovate ov sluzieb

Nasledovné zoznamy obsahujú všetkých dodávateľov a poskytovateľov služieb, ktorí môžu v rámci dojednaných návrhov o uzavretie poistnej zmluvy vykonávať činnosti a aktivity pre Basler poisťovne.


Nami využívaní poskytovatelia služieb sú zmluvou viazaní k povinnosti dodržiavať ochranu a bezpezpečnosť osobných údajov.